Orde van dienst voor Paasmorgen 2024, de Regenboog te Ter Apel Voorganger: ds. E. v.d. Meulen Ouderling van dienst: mevr. L. Brouwer Organist: dhr. M. Wubs M.m.v. Vocal Spirit o.l.v. Ronald IJmker

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Samenzang voor de dienst: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (Hemelhoog 169:1-4)  – onder dit lied komt de kerkenraad binnen met de nieuwe Paaskaars

1

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan

de Zoon van God is opgestaan!

2

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke held.

Hij steeg uit ’t graf door eigen kracht,

want Hij is God, bekleed met macht!

3

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en duivel niet.

4

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan,

een leven door zijn dood bereid,

een leven in zijn heerlijkheid.

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Gelegenheid om de huispaaskaarsen aan te steken aan de nieuwe Paaskaars

Vocal Spirit:

            In Stilte 

Jesu meine Freude

Samenzang: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216:1-3)

1

Dit is een morgen als ooit de eerste,

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen, dank voor de morgen,

beide ontspringen nieuw aan het woord.

2

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed om ontferming, iedere gebedsintentie wordt afgesloten met het zingen van: Laten wij dan bidden (Lied 547a)

1

Laten wij dan bidden

in dit aardse dal.

Kyrie eleison,

wees met ons begaan.

Loflied: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft (Hemelhoog 171:1-3)

1

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft,

die vol ontferming ieder

troost en alle schuld vergeeft,

die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

2

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuisgebracht.

Voor hem geldt ook dit wonder

alles is volbracht.

3

Hij doet ons dankbaar

schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht.

En voor ons oog verrijst

een heerlijk vergezicht.

Refrein

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld

op zich nam.

 DIENST VAN WOORD

 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderen gaan naar de nevendienst onder het lied: We gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.           

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

Schriftlezing: Johannes 20:1-21 (NBV21) door Leneke Brouwer

Het Woord is mens geworden

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld Hem niet. Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen. Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God.

Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van Hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want Hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.

Getuigenissen

Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de Messias.’ Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij.

Verkondiging

Vocal Spirit:

Were you there?

Epilogue of praise

Zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft (Lied 642:1,2,4,8)

1

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.

2

Ik zeg het allen, en de mond

van allen zegt het voort,

tot over ’t ganse wereldrond

de nieuwe morgen gloort.

4

Ten onder ging de sterke dood,

ten onder in de vloed;

nu straalt ons in het morgenrood

zijn toekomst tegemoet.

8

’t Is feest, omdat Hij bij ons is,

de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Danken en voorbeden

Zingen van het Onze Vader: Lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.

Geef dat alle mensen weten:

zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven

in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen

en dat soms te zien kan zijn.

Help ons samen goed te leven

en te doen wat U graag wilt.

Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,

maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is

en wat slecht is, boos of naar.

Geef dat wij het juiste kiezen,

dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.

Hier en nu en straks. Altijd.

Amen. Amen.

Kinderen komen binnen

Vocal Spirit:

God so loved the world

Take now my voice

Inzameling van de gaven bij de uitgang

Slotlied: Christus onze Heer verrees (Lied 624:1,2,3)

1

Christus, onze Heer, verrees, halleluja!

Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

2

Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,

die aanvaardde kruis en graf, halleluja,

dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja!

3

Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,

heeft verzoening ons bereid, halleluja!

Nu is Hij der heem’len Heer, halleluja!

Eng’len jub’len Hem ter eer, halleluja!

Heenzending en zegen, afgesloten met: U zij de glorie (Hemelhoog 200: 1,2,3)

1

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

2

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Wees dan volk des Heren, blij en welgezind,

en zeg telkenkere Christus overwint!

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn god’lijk wezen is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.