Beleid 2021 – 2025 (hoe gaan we het doen)

Samenwerking VV/NWR en/of EC.

We gaan uit van samenwerking met de gemeenten Valthe/Valthermond en Nieuw Weerdinge/Roswinkel en/of Emmer Compascuum. De verwachting is, dat uiteindelijk samengaan de enige optie is.

Acties:

 • Vergelijking van onze missie en visie met die van genoemde gemeenten.
 • Vergelijking plaatselijke regelingen met die van genoemde gemeenten.
 • Het houden van (een aantal) gezamenlijke kerkdiensten met voornoemde gemeenten om elkaar te ontmoeten en te leren kennen en hierbij rouleren over de verschillende kerken.
 • Opzetten van een systeem, waarbij het pastoraat adequaat wordt ingevuld, bijv. door pastoraal ouderling, wijkmedewerk(st)ers of op afroep.
 • Bijwonen van de vergaderingen van het diaconaat en onderzoeken welke onderwerpen gezamenlijk kunnen worden aangepakt en welke per gemeente.
 • Het vormgeven door de diakenen aan het adagium “Omzien naar elkaar”, waarbij o.a. gedacht wordt aan gezamenlijke Paas- en Kerstmiddagen.
 • Onderzoek naar het aantal jeugdigen in de verschillende gemeenten en vervolgens kijken of er gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn, bijv. jeugddiensten.
 • De predikant is verantwoordelijk voor het jeugdwerk (catechese) en werkt hierbij samen met gemeenteleden.
 • M.b.t. vorming en toerusting zal de predikant ondersteuning van de pastoraal ouderlingen krijgen. Het gaat dan o.a. over gespreksgroepen of groot huisbezoek. In deze groepen een vermenging van gemeenteleden van de verschillende kerken.
 • Proberen samen een predikant te houden, en indien niet mogelijk, een pastoraal werker voor een aantal uren per week.

Zelfstandigheid

Zolang wij een zelfstandige gemeente zijn, gaan onderstaande activiteiten gewoon door. Hierna vallen ze onder de nieuw te vormen gemeente.

Acties:

 • Verdere ontwikkeling van het pastoraat door predikant, pastoraal ouderling en wijkemedewerk(st)ers.
 • Verlenen van diaconale (financiële) steun aan allerlei projecten en hiertoe zorgdragen voor geldwerving.
 • Adviseren gemeenteleden op maatschappelijk en financieel vlak door de diakenen, met eventueel gebruikmaking van de kennis van de diaconaal consulent.
 • De zendingscommissie draagt zorg voor de geldwerving voor zending wereldwijd.
 • Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor het financieel beheer (van niet-diaconale aard), inclusief de geldwerving.
 • Het CvK maakt een meerjarenraming en doet daarbij voorstellen om de financiën gezond te houden.
 • Het CvK is verantwoordelijk voor het in goede staat houden van roerende en onroerende goederen en het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
 • Het CvK houdt de verschillende registers bij en beheert de archieven en de verzekeringspolissen van de gemeente.
 • Het CvK is verantwoordelijk voor het houden van de inloopmiddag, die nu wekelijks plaatsvindt.
 • De commissie Kindernevendienst is verantwoordelijk voor het houden van kindernevendiensten op zondag.
 • Het maken van het schema voor de kinderoppas valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
 • De liturgiecommissie valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Zij bereiden bijzondere diensten voor met leden van samenwerkende gemeenten en/of gemeenteleden.

Samenwerking Kloosterkerk:

 • Het houden van gezamenlijke diensten, zoals Paascyclus, Werelddiaconaat, Kinderkerstfeest, Kerstnachtdienst.
 • Het hebben van een gezamenlijk kerkblad: Kerkklanken.
 • Twee keer per jaar een vergadering van het duomoderamen om gezamenlijke onderwerpen te bespreken.
 • Eventuele toekomstige samenwerking c.q. samengaan zal met de kerkenraad van de Kloosterkerk worden besproken.

Ter Apel, november 2021