pastorale zorg 

De pastorale zorg voor de gemeente wordt  als belangrijk gezien. Door de vergrijzende samenstelling van de gemeente  neemt de groep 80 +ers een groot deel van het aandachtsgebied in beslag.

De kerkenraad hecht er echter grote waarde aan, dat ook de jeugd wordt betrokken bij het kerk-zijn van de gemeente. Immers, zij zullen in de toekomst de kerk vorm moeten geven en er zich daarom ook thuis moeten voelen. Naast catechese zal ook hieraan extra aandacht moeten worden besteed.

De diaconie

De Diaconie vergadert zes keer per jaar. Zij verzorgen gezamenlijke Kerst-en Paasvieringen voor ouderen en ook speciale vieringen zoals de zondagen voor het werelddiaconaat.

Zendingscommissie

Deze door de kerkenraad ingestelde commissie stelt zich ten doel de gemeente te informeren en bewust te maken van de noodzaak het werk van de zending financieel en in gebed te ondersteunen. Hiertoe worden gedurende het seizoen meerdere acties en zendingsdiensten gehouden. Als bijzondere taak heeft de commissie het bijeenbrengen van de jaarlijkse bijdrage voor de zending (het missionaire aandeel).

De zendingsbus

Het is van oudsher een goede gewoonte om bij het verlaten van de kerk wekelijks een gift te doen in de zendingsbussen. Deze bussen hangen bij de uitgang van de kerk.

Zendingsdienst

Elk jaar organiseert de commissie een dienst die volledig in het teken staat van het zendingswerk.

Postzegels en kaarten

De commissie verzamelt postzegels en ansichtkaarten. Die landelijk worden uitgezocht en verwerkt en op beurzen worden verkocht. Het gaat om z.g. enkele kaarten,dubbele hebben geen waarde. Ook geboortekaartjes hebben veel waarde. De opbrengsten hier van zijn overweldigend. En worden één keer per jaar bekend gemaakt in het kerkblad.