Hemelvaart

Aanvang 09:30 uur                                    Ter Apel                                            9 mei 2024

Dit is een gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeenten Valthe/ Valthermond en Ter Apel.

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Voorganger: ds. E. v/d Meulen Ouderling:       mw. L. Brouwer-Wubs Organist:         dhr. C. den Boer

Orde van dienst Orgelspel       Welkom, mededelingen en kaarsen aansteken Intochtslied: NLB Psalm 47:1,2

1 Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd, prijs met handgeklap / ’s Heren koningschap. Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer, zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht. Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land, die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon. Luid bazuingeschal / meldt het overal. Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan. Heel de aarde hoort / naar des Heren woord, is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied! Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Moment van stilte Bemoediging en groet Zingen: NLB 214 1-8 in beurtzang   Het licht dat weer opnieuw begon

(Lied 214:1-8; in beurtzang; 1,8: allen; 2,4,6: vrouwen; 3,5,7: mannen)

Allen 1 Het licht dat weer opnieuw begon, de dag, de pas ontwaakte zon, verhogen Hem die boven is en die alleen te loven is.

Vrouwen 2 Hef op uw hart en uw gelaat gelijk het licht dat opengaat, wees als de engelen bereid, wijd God uw ganse levenstijd!

Mannen 3 Laat uw geweten zuiver zijn, helder als dag en zonneschijn, want God ziet alles van omhoog klaar als de dag met helder oog.

Vrouwen 4 En laat uw licht als hemellicht schijnen voor ieders aangezicht, zodat het ieder helder is dat God uw licht, uw helper is.

Mannen 5 De hemel immers is nabij! Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij en door de stralen van uw gloed wordt alles wat er leeft gevoed.

Vrouwen 6 Dit is uw dag want Gij zijt daar, dit is een dag als duizend jaar. Verdrijf mijn zonde als de dauw, o God wie ik mij toevertrouw!

Mannen 7 Nu dan het licht verrezen is, loof Hem die ’t eeuwig wezen is en houd u voor de dag bereid dat Hij verschijnt in heerlijkheid.

Allen 8 Lof zij de Vader, eeuwig licht, de Zoon, zijn enig aangezicht, lof zij de Geest, der liefde vuur, loof God vandaag van uur tot uur!

Gebed om ontferming

Zingen van ons loflied: NLB 868: 1,2,3,4              Lof zij de Heer

1 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Kom allen saam, psalmzing de heilige naam, loof al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft zijn woord u gegeven.

3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, ja, Hij beschikt u ten leven.

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, die u met liefde bejegent.

Gebed bij de opening van de Schriften Lezen: Lucas 24:44-53 en Efeze 4:1-13       NBV21

Zingen: NLB  663:1,2               Al heeft Hij ons verlaten

1 Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten is altijd om ons heen als zonlicht om de bloemen een moeder om haar kind. Teveel om op te noemen zijn wij door Hem bemind.

2 Al is Hij opgenomen, houd in herinnering, dat Hij terug zal komen, zoals Hij van ons ging. Wij leven van vertrouwen, dat wij zijn majesteit van oog tot oog aanschouwen in alle eeuwigheid.

Verkondiging

Zingen: NLB 363                   Dat’s Heren zegen op u daal’

1 Dat ’s Heren zegen op u daal’, zijn gunst uit Sion u bestraal’, Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer looft, looft dan aller heren Heer!

Collectes zijn bij de uitgang

Danken en voorbeden, afgesloten met het Onze Vader

Slotlied: NLB 425                  Vervuld van uw zegen

1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Heenzending en zegen, afgesloten met het zingen van NLB 415:1-3      Zegen ons algoede

1 Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel