Aanvang 10:00 uur                                  De Hoeksteen                           Valthermond, 7 april 2024

Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Protestantse Gemeente Ter Apel

Voorganger:    ds. E. v/d Meulen, Erica

DIENST VAN VOORBEREIDING

Orgelspel Welkom en mededelingen Intochtslied: Psalm 25:2,7 2 Here, maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend; leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt; leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten.

7 Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont; ’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden naar zijn vree verbond getoond. D’ ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

Stil gebed Bemoediging en groet

Zingen: Morgenglans der eeuwigheid (Lied 213:1,2,5) 1 Morgenglans der eeuwigheid, licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen, en verdrijf door uwe macht onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landouw van ons leven overstromen, ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd.

5 Overstroom ons met uw licht, klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in ’t gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd.

Verootmoedigingsgebed

Zingen als genadeverkondiging: psalm 103:3,4 (uit de Nieuwe Psalmberijming)

3 De Heer blijft ons met liefde overladen. Bewogen is zijn hart en vol genade. Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij. Hij laat ons niet voor elke zonde boeten, Straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten. Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij,

4 De Heer is goed voor wie in Hem geloven; zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

Wetslezing: I Joh. 5:1-5

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Zingen: Lied 315:1

1 Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefde ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard, en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

Schriftlezingen: Johannes 20:19-29 en I Petrus 2:2,3

Verschijningen

[19] Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij met jullie!’ [20] Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. [21] Nog eens zei Jezus: ‘Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ [22] Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. [23] Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

[24] Een van de twaalf, Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. [25] Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ [26] Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Vrede zij met jullie!’ zei Hij, [27] en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ [28] Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ [29] Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je Me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’

1 Petrus 2:2,3

[2] en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. [3] U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?

Zingen: Lied 315:2

2 En of een mens al diep verloren en ver van U verzworven is, Gij noemt zijn naam, hij is herboren, vernieuwd door uw getuigenis. Uw woord, dat spreekt in alle talen, heeft uit het graf ons opgericht, doet ons in vrijheid ademhalen en leven voor uw aangezicht.

Verkondiging Orgelspel

Zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft (Lied 642:1,2,4,8)

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort, tot over ’t ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

4 Ten onder ging de sterke dood, ten onder in de vloed; nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

8 ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

DIENST VAN HET ANTWOORD

Danken en voorbeden Stil gebed Onze Vader

Slotlied: Niemand kan alleen (Lied 418:2,3)

2 Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

3 Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Heenzending en zegen, afgesloten met het zingen van lied 415:3

3 Amen, amen, amen! Dat wij niet beschamen Jezus Christus onze Heer, amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Collectes