Aanvang 11.00 uur            Valthermond                      5 mei 2024

Dit is een gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeenten Ter Apel en  Valthe/ Valthermond.

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

Voorganger: ds. W. v/d Griend

Orgelspel vóór de dienst

Afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 33:1 en 8 (NLB)            Kom nu met zang

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Samenzang: Psalm 27: 1 en 7 (NLB)               Mijn licht, mijn heil is Hij

Verootmoediging en Lofverheffing

Lezing van de wet uit Deut. 5: 2 – 17 (NBV)

Gebed

Kinderen gaan naar de kindernevendienst.

1ste Schriftlezing: – Jesaja 45: 15 – 19 (NBV)

Antwoordlied: Lied 420 uit de Evangelische Liedbundel             Als je bidt…

1

Als je de Vader vraagt om ‘n brood,

geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.

2

Als je mijn Vader iets wil vragen,

vraag in mijn Naam, Ik zal het doen.

Ik ben met je alle dagen,

Ik ben dezelfde als toen.

Refrein

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur

zal Hij open doen.

Als je zoekt dan zul je ’t vinden.

Halleluja.

Halleluja, halleluja,

halleluja.

2de Schriftlezing: – Joh. 15: 9 – 17 (NBV)

We zingen: Lied 680: 1 en 4  (NLB)                  Kom, Heil’ge Geest

Preek: Blijf in Mijn liefde; Vergeet Mij niet!

Samenzang: GEZANG 291: 1 en 2 (LvK)        Nooit kan ’t geloof te veel verwachten

1

Nooit kan ’t geloof te veel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis.

’t Faalt aardse vrienden vaak aan krachten

maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

’t Heelal staat onder zijn gebied!

En wat zijn liefde wil bewerken,

ontzegt Hem zijn vermogen niet.

2

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!

Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemd’lingschap vergeten

en wij, wij zijn in ’t vaderland!

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten 

Slotzang: Evangelische Liedb. 58: 1, 2 en 3 in canon                   Zoek eerst het Koninkrijk

1

Zoek eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

2

Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

3

Bid en u zal gegeven zijn,

zoek en gij zult het zien,

klop en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

Refrein

Halleluja, halleluja, halleluja,

hallelu, halleluja.

Zegen

Gemeente zingt als amen: Lied 708: 6 (NLB)            Mijn Schild ende betrouwen

We zingen vervolgens het eerste couplet van Lied 708                Wilhelmus van Nassouwe…

Orgelspel na de dienst.

Collectes