Werelddiaconaat                              Aanvang 10:00 uur                                          04-02-2024

Gezamenlijke dienst van de Kloosterkerk, PG Valthe/Valthermond en PG Ter Apel in De Regenboog.

Voorganger: ds. H. Thon, Valthermond

Ouderling:       mw. L. Brouwer-Wubs

Organist:         dhr. A. Verhart, 2e Exloërmond

ORDE VAN DIENST

Lied voor de dienst: 314         Here Jezus, om uw woord

1

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeen gekomen.

Laat in ’t hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

2

Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in ’t licht der waarheid.

’t Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.

3

O Gij glans der heerlijkheid,

licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid,

open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen

tot de hemel door mag dringen.

Welkom, mededelingen en kaarsen aansteken
Aanvangslied: Psalm 122: 1              Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: ‘Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!’

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

Stilte

Votum en groet

Zingen: NLB 195 Gloria Patri

1

Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Exodus 20: 1-17

Zingen: NLB 413                    Grote God, wij loven U

1

Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

2

Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuwige, ongeziene,

looft uw liefde en zingt ervan.

Alle engelen, die U dienen,

roepen U nooit lovensmoe:

‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3

Heer, ontferm u over ons,

open uwe vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan –

laat ons niet verloren gaan.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Zingen: kinderlied  ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

1.    Wij gaan voor even uit elkaar

       en delen nu het licht.

       Dat licht vertelt ons iets van God.

       Op Hem zijn wij gericht.    

2.    Wij geven Gods verhalen door.

       En wie zich openstelt

       ervaart misschien een beetje licht

       door wat er wordt verteld.

3.    Straks zoeken wij elkaar weer op

       en elk heeft zijn verhaal.

       Het licht verbindt ons met elkaar:

       het is voor allemaal.

Lezing: Lucas 17:11-19

In het grensgebied van Samaria

Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Zingen: NLB 911: 4    Wat ik in mijn handen houd

4

Wat ik in mijn handen houd

is uw kruis tot mijn behoud.

Gij die naakten overkleedt,

die tot redding zijt gereed,

die melaatsen rein doet zijn,

kleed mij, red mij, maak mij rein.

Preektekst: Lucas 17:16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan.

Preek

Zingen: NLB 704: 1 en 2        Dank, dank nu allen God

1

Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

2

Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven

een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons

behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

Een geloofsbelijdenis

Zingen: NLB 364: 1 en 4                    Hoor Gij ons aan

1

Hoor Gij ons aan!

Wij heffen onze handen,

kom Gij tot ons, neem onze offeranden,

waarmee wij dankbaar voor U staan.

4

In stil ontzag

zijn wij voor U getreden.

Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,

waak met uw ogen nacht en dag!

Dank en voorbede

Collecteaankondiging

Zingen: NLB 823: 1, 2 en 5                Gij hebt, o Vader van het leven

1

Gij hebt, o Vader van het leven,

de aarde aan de mens gegeven,

het land, de zee is zijn domein.

Gij hebt hem aan het woord doen komen

om tussen werkelijkheid en dromen

getuige van uw Geest te zijn.

2

Uw wijsheid en uw welbehagen

bepalen ’s mensen levensdagen

en wijzen hem zijn woonplaats aan.

Hij is ten prooi aan duizend vrezen,

toch mag hij vrij en veilig wezen

en heersen over het bestaan.

5

O God, wij bouwen als ontheemden,

wij wonen en wij blijven vreemden,

bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons, o koning der getijden,

een woning in de stad bereiden

waar Gij het fundament van legt.

Zegen

Zingen: NLB 431c   ( 3 X gezongen Amen )

Orgelspel

Collecten