Heilig Avondmaal

Gezamenlijke dienst in De Regenboog te Ter Apel.    Aanvang 09:30 uur.          30 juni 2024

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

 

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Voorganger: ds. E. v.d. Meulen

Ouderling:     mw. A. Haarman-Sikkens

Organist:        dhr. A. Verhart

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: psalm 111:1, 6

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Vernieuw Gij mij o eeuwig licht (Lied 834:1,2,3)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

Kinderen gaan naar de KND

Schriftlezingen: 2 Koningen 5:1-14 en Marcus 1:40-45

De genezing van Naäman

[1] Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. [2] Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. [3] Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ [4] Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. [5] Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’

Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. [6] In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.’ [7] Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ [8] Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.’

[9] Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. [10] Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ [11] Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. [12] Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. [13] Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ [14] Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.

Marcus 1:40-45

[40] Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ [41] Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ [42] En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. [43] Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: [44] ‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ [45] Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren (Lied 217:1, 2, 4)

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: De tafel van samen (Lied 385:1-4)

Gebed, afgesloten met het Onze Vader

DIENST VAN DE TAFEL

Geloofsbelijdenis: Ik geloof in God de Vader (op de melodie van: Wat de toekomst brengen moge). (staande)

Ik geloof in God de Vader, Hij die heel de Schepping draagt.

Als een vriend komt Hij ons nader, wanneer wanhoop ons belaagt.

Hij doorgrondt en kent ons leven, en wij zijn door Hem aanvaard.

Van zijn liefd’ kan niets ons scheiden, want wij zijn Hem alles waard.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God,

Die als broeder ons nabij kwam, toen Hij droeg het menselijk lot.

Hij leerde ons dienstbaar leven: kiezen voor de minste mens.

Zelfs de dood hield Hem niet tegen, want verzoening was zijn wens.

Ik geloof de Geest, die heilig, als een vuurgloed ons verwarmt.

Die ons troost en steeds bemoedigt, als het leven ons verlamt.

Gods  Geest wil ons inspireren, zo verfrissend als de wind.

Als een bron wil zij ons voeden, die gemeenschap samenbindt.

Nodiging

Lied van toenadering: Lied 381:1 Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet

Groet

Voorganger:   [De Heer zal met u zijn………… opgestaan ten leven. ]

Zingen: Lied 381: 2

Voorganger:  [ Wij danken U God, …………. Gods liefde te laten zien. ]

Zingen: Lied 381:3

Voorganger:  [Wij prijzen U God om Jezus . ………….. totdat Hij wederkomt. Amen! ]

Zingen: Lied 381:4

Voorganger:  [Zend dan, o God Uw Heilige Geest …………..  door Jezus Christus Uw Zoon. ]

Zingen: lied 381: 5

Delen van brood en wijn

Zingen als dankzegging: lied 381: 6

Heenzending en zegen

Zingen: Amen, amen, amen (Lied 415: 3)

Orgelspel