zondag Cantate                                  Aanvang 10:00 uur                                         28 april 2024

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Voorganger:    ds. W. v/d Griend, Musselkanaal

Ouderling:       mw. A. Haarman-Sikkens

Organist:         dhr. R. Elling, Emmen

Orgelspel vóór de dienst

We luisteren naar: een CLIP

Welkom, mededelingen en kaarsen aansteken

Aanvangslied:  Psalm 122: 1 (NLB)

1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: ‘Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!’

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

Stil gebed, Bemoediging en Groet

Samenzang: Psalm 138: 4 (NLB)

4

Als ik, omringd door tegenspoed,

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,

uw rechterhand / zal redding geven.

De Heer is zo getrouw als sterk,

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.

Verlaat niet wat uw hand begon,

o levensbron, / wil bijstand zenden.

Verootmoediging en schuld belijdenis

Verkondiging van Gods genade.

Samenzang: Lied 653: 1, 6 en 7 (NLB)  

1

U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons ’t aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd, –

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!

6

Gij zijt tot herder ons gegeven,

wij zijn de schapen die Gij weidt;

waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,

Heer, die ons voorgaat door de tijd.

Wie bij U blijft en naar U ziet,

verdwaalt in deze wereld niet.

7

O Christus, ons van God gegeven,

Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,

Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Leefregel: 1 Johannes 3: 18 – 24  (NBV ’21)

Samenzang: Lied 649: 1, 2 en 6 (NLB)

1

O Heer, blijf toch niet vragen.

Gij weet dat ik U haat,

dat ik geen kruis wil dragen,

niet gaan waarheen Gij gaat.

O Heer, blijf toch niet vragen.

2

O Heer, heb mededogen.

Vraag toch niet weer. Gij weet

dat ik U steeds verloochen,

dat ik U steeds vergeet.

O Heer, heb mededogen.

6

Gij weet toch alles, Here.

Ik heb U lief. Gij weet:

liefde zal mij verteren,

zelfs als ik U vergeet.

Gij weet toch alles, Here.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

KINDERNEVENDIENST

We zingen Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar

 

1

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.       

2

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

3

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

Schriftlezing: Deuteronomium 4: 32 – 40 (NBV ’21)

[32] Ga de hele geschiedenis maar na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: Is zoiets geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen? [33] Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord en dat heeft overleefd? [34] Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen? [35] U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat alleen de HEER God is; er is geen ander naast Hem. [36] Vanuit de hemel heeft Hij zijn stem laten horen om u te onderrichten, en op aarde heeft Hij u dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt. [37] De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en Hij zelf heeft u met zijn grote macht uit Egypte bevrijd [38] en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt. [39] Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat alleen de HEER God is, boven in de hemel en hierbeneden op de aarde; een ander is er niet. [40] Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

Samenzang: Lied 655: 1 t/m 5 (NLB)

1

Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang

met water uit de harde steen.

Het is vol wonderen om u heen.

2

Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3

Een lied van uw verwondering

dat nóg uw naam niet onderging,

maar weer opnieuw geboren is

uit water en uit duisternis.

4

De hand van God doet in de tijd

tekenen van gerechtigheid.

De Geest des Heren vuurt ons aan

de heilige tekens te verstaan.

5

Wij zullen naar zijn land geleid

doorleven tot in eeuwigheid

en zingen bij zijn wederkeer

een nieuw gezang voor God de Heer.

Schriftlezing: Johannes 15: 1 – 8 (NBV ’21) 

[1] ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. [2] Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. [3] Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. [4] Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. [5] Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. [6] Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. [7] Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. [8] De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

We luisteren naar: Sela “Ik leef om te sterven”

Uitlegging en verkondiging:  “afhankelijke ranken, blijven.”

het zijn de ranken die door snoeien gaan groeien en bloeien en vrucht dragen.

Samenzang: Lied 841: 1, 2 en 3  (NLB)      

1

Wat zijn de goede vruchten,

die groeien aan de Geest?

De liefde en de vreugde,

de vrede allermeest,

geduld om te verdragen

en goedertierenheid,

geloof om veel te vragen,

te vragen honderd-uit;

2

geloof om veel te geven,

te geven honderd-in,

wij zullen leren leven

van de verwondering:

dit leven, deze aarde,

de adem in en uit,

het is van Gods genade

en zijn lankmoedigheid.

3

En wie zijn ziel niet prijsgeeft

maar vasthoudt tot het eind,

wie zijn bestaan niet kruisigt –

hoezeer hij levend schijnt,

hij gaat voorgoed verloren,

het leven dat hij koos

is tevergeefs geboren

en eindigt vruchteloos.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.

Inzameling van de gaven bij de uitgang.

 We luisteren naar: Sela “Leer mij geven”

Slotzang Lied 675: 1 en 2  (NLB)         

1

Geest van hierboven, leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

2

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Zegen

Als gezongen “amen”: Lied 425 (NLB)

1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Na de dienst zingen we nog: NLB 708: 1 en 6         Wilhelmus van Nassouwe

1

Wilhelmus van Nassouwe

ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe

blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje

ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje

heb ik altijd geëerd.

6

Mijn schild ende betrouwen

zijt Gij, o God, mijn Heer.

Op U zo wil ik bouwen,

verlaat mij nimmermeer.

Dat ik toch vroom mag blijven,

uw dienaar t’aller stond,

de tirannie verdrijven

die mij mijn hart doorwondt.

Orgelspel