Liturgie 2 juni 2024                                                                                                                        Voorganger: dhr. F. Verkade uit Harderwijk                                                                                   Organist: dhr. M. Wubs uit Stadskanaal                                                                                        Ouderling van dienst: dhr. A. Olthof

Voor de dienst: JdH 57 (Er komen stromen van zegen)

Er komen stromen van zegen,                                             dat heeft Gods woord ons beloofd,                                                                                                     stromen, verkwikkend als regen,                                                                                                                          vloeien tot elk die gelooft.                                                                                                                                    

Refrein: Stromen, stromen van zegen,                                                                                                                    komen als plasregens neer.                                                            Nu vallen drupp’len reeds neder,                                                                                                             zend ons die stromen, o Heer.                                                                                                                                                               

Er komen stromen van zegen,                                                                                    heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn,                                                                                                                   op de valleien en bergen,                                                                                                                        zal er nieuw leven dan zijn.                                                                                               Refrein:                                                                                                                                                                                 

Er komen stromen van zegen,                                                                                                                                      zend ons die heilstroom nu neer,                                                                                                      geef ons die grote verkwikking,                                                                                                                 geef z’ ons voortdurend, o Heer.                                                                                                                        Refrein:

Welkom

Intochtslied: Psalm 84 vers 3 en 4

3.Welzalig die uit uw kracht leeft,                                                                                                               die naar uw tempel zich begeeft,                                                                                                        zijn hart wijst hem de rechte wegen.                                                                                                        Zij trekken op van overal                                                                                                                              en, gaat het door het dorre dal,                                                                                                               dan valt op hen een milde regen.                                                                                                                Ja, in het hart van de woestijn                                                                                                           ontspringt een heldere fontein.

4.Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.                                                                                Hun lied weerklinkt van oord tot oord,                                                                                                       tot zij Jeruzalem betreden,                                                                                                                 waar alle pelgrims binnengaan                                                                                                                  om voor Gods aangezicht te staan.                                                                                                 Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.                                                                                              Verhoor mij, God van Israël,                                                                                                                     die alles leidt naar uw bestel.

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Lied 885 vers 1 en 2

1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.                                                                                 Er is geen schaduw van omkeer bij U.                                                                                                        Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,                                                                                               die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.                                                                                         Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,                                                                         iedere morgen aan mij weer betoond.                                                                                                           Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.                                                                                                 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,                                                                                               en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;                                                                                              kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.                                                                             Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.                                                                                                    Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,                                                                          iedere morgen aan mij weer betoond.                                                                                                      Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.                                                                                                   Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.                                                                                     

Gebed om ontferming

Antwoord: Lied 756 vers 1, 4 en 6

1.Laat komen, Heer, uw rijk,                                                                                                                                     uw koninklijke dag,                                                                                                                                      toon ons uw majesteit,                                                                                                                         Messias, uw gezag!

4.Zal ooit een dag bestaan                                                                                                                               dat oorlog, haat en nijd                                                                                                                       voorgoed zijn weggedaan,                                                                                                                           in deze wereldtijd?

6.Wij bidden, Heer, sta op                                                                                                                       en kom in heerlijkheid!                                                                                                                                 Op U staat onze hoop                                                                                                                                      die onze herder zijt!

Gebed om verlichting met Heilige Geest

Lezing: Handelingen 2: 41-47 NVB 21

[41] Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. [42] Ze wijdden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed.

Het leven van de eerste gemeente

[43] De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. [44] Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. [45] Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. [46] Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. [47] Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Antwoord: Lied 672 vers 3 en 5

3.In ’t lichaam van de Heer                                                                                                                         tot leden uitverkoren,                                                                                                                                  zijn wij door uwe kracht                                                                                                                           als kinderen nieuw geboren.                                                                                                                       Deel van uw gaven uit,                                                                                                                              wees met uw kracht nabij.                                                                                                                          Dat ieder op zijn plaats                                                                                                                                een levend lidmaat zij.

5.Des Heren tafel brengt                                                                                                                             ons tot elkaar in vrede.                                                                                                                               Deel Gij ons Christus’ bloed                                                                                                                      en Christus’ lichaam mede.                                                                                                                      Weer Gij de vijand af                                                                                                                                   die sluw ons scheiden wil.                                                                                                                        Maak ons in Christus één,                                                                                                                    gelovig, blij en stil.

Verkondiging

Antwoord: Lied 971 vers 1, 2 en 3

1.Zing een nieuw lied voor God de Here                                                                                            en wees van harte zeer verblijd.                                                                                                                God wil alhier met ons verkeren,                                                                                                              hier wordt een huis voor Hem bereid.                                                                                                      Hij heeft de hand en het verstand                                                                                                     gezegend voor het werk,                                                                                                                             de bouw van Christus’ kerk.

2.God wil aan ons telkens weer tonen                                                                                                          dat Hij genadig is en trouw.                                                                                                                        Dat Hij met ons samen wil wonen,                                                                                                         geeft ons de moed voor dit gebouw.                                                                                                      Maar niet met steen en hout alleen                                                                                                                    is ’t grote werk gedaan.                                                                                                                                  ’t Zal om ons zelve gaan.

3.De Heilige Geest geeft taal en teken.                                                                                            Christus deelt al zijn gaven uit.                                                                                                                   De Vader zelf wil tot ons spreken                                                                                                                   en elk verstaat wat het beduidt.                                                                                                               Wees ons nabij en maak ons vrij                                                                                                                    in dit uw heiligdom.                                                                                                                                     Kom, Here Jezus, kom!

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van  de gaven bij de uitgang

Slotlied: Lied 687 vers 1, 2 en 3

1.Wij leven van de wind                                                                                                                              die aanrukt uit den hoge                                                                                                                                en heel het huis vervult                                                                                                                            waar knieën zijn gebogen,                                                                                                                   die doordringt in het hart,                                                                                                                               in de verborgen hof,                                                                                                                                  en uitbreekt in een lied                                                                                                                                 en opstijgt God ten lof.

2.Wij delen in het vuur                                                                                                                                dat neerstrijkt op de hoofden,                                                                                                                  de vonk die overspringt                                                                                                                                 op allen die geloven.                                                                                                                           Vuurvogel van de vloed,                                                                                                                             duif boven de Jordaan,                                                                                                                           versterk in ons de gloed,                                                                                                                        wakker het feestvuur aan.

3.Wij teren op het woord,                                                                                                                        het brood van God gegeven,                                                                                                                dat mededeelzaam is                                                                                                                                      en kracht geeft en nieuw leven.                                                                                                                Dus zeg en zing het voort,                                                                                                                          geef uit met gulle hand                                                                                                                                dit manna voor elk hart,                                                                                                                               dit voedsel voor elk land.

Zegen en Amenlied  Lied 415:3

3.Amen, amen, amen!                                                                                                                                 Dat wij niet beschamen                                                                                                                              Jezus Christus onze Heer,                                                                                                                        amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel