Liturgie voor 12 mei in De Hoeksteen aanvang 9:30 uur.

Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst.

Intochtlied: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4

(Melodie: ELB 122 Daar juicht een toon)

Stille toenadering – Bemoediging en groet

Zingen: Lied 968: 1, 3 en 4               De ware kerk des Heren

Wet en belofte: Efeze 4: 29-32 BGT 2014

Zingen: Lied 978: 1, 3 en 4               Aan U behoort, o Heer der heren

Gebed

Schriftlezing: Johannes 20: 15-18   HSV 2010

Zingen: Lied 666: 1 en2                    De Heer is opgetogen

(Melodie: Lied 441 Hoe zal ik U ontvangen)

Verkondiging

Clip: ‘Ik val niet uit Uw hand’ (Psalm Project, naar Psalm 16)  

Dankzegging en voorbede 

Inzameling gaven

Slotlied: Lied 221: 1, 2 en 3              Zo vriendelijk en veilig als het licht

Uitzending en zegen

Als amen na de zegen: Lied 425 Vervuld van Uw zegen _