Gezamenlijke leesdienst in De Regenboog Ter Apel.             Aanvang 09:30 uur.             16 juni 2024

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

                                   Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Voorganger: dhr. A. Olthof

Ouderling:     mw. A. Haarman-Sikkens

Organist:        dhr. A. Verhart, 2e Exloërmond

Welkom, mededelingen en kaarsen aansteken

Intochtslied: Psalm 138: 1             U loof ik, Heer, met hart en ziel

Stil gebed

Votum en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 138: 2                     Ten dage dat ik riep hebt Gij

Kyrië gebed

Zingen: NLB 864: 1 en 5                Laat ons de Heer lof zingen

Kindernevendienst (als er kinderen zijn zingen we: Wij gaan voor even uit elkaar )

Gebed bij de opening van het Woord

Inleiding

Zingen: NLB 316: 1 en 4                Het woord dat u ten leven riep

1e Schriftlezing: Deuteronomium 6 vers 4 t/m 9  en 20 t/m 25      ( Bijbel in gewone taal )

Alleen de Heer is God

Israël moet de Heer liefhebben

[4] Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! [5] Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.

Vergeet de regels van de Heer nooit

[6] Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet! [7] Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.

[8] Schrijf de regels op en bewaar ze goed. Schrijf ze op een band die je om je arm doet. En schrijf ze op een band die je om je voorhoofd draagt. [9] Schrijf de regels ook op de deurposten van je huis, en op de poorten van de stad.

Vertel je kinderen over de bevrijding

20] Jullie kinderen zullen later vragen: ‘Waarom heeft de Heer, onze God, al die wetten en regels gegeven?’ Dan moet je zeggen: [21] ‘In Egypte waren we slaven van de farao. Maar de Heer heeft zijn grote macht laten zien en ons bevrijd. [22] Wij hebben zelf gezien welke geweldige wonderen hij deed. Wij hebben zelf gezien met welke rampen hij de Egyptenaren en de farao strafte. [23] En toen heeft hij ons uit Egypte weggehaald. Hij heeft ons hierheen gebracht om ons het land te geven dat hij aan onze voorouders beloofd had.

[24] Daarom moeten wij eerbied hebben voor de Heer en ons aan zijn wetten houden. Dan zal het goed met ons gaan. En dan zal de Heer ons laten leven, zoals hij steeds gedaan heeft. [25] Als we ons houden aan de wetten van de Heer, onze God, zal hij vinden dat we goed leven.’’

Zingen: Psalm 81: 1, 3 en 4                      Jubelt God ter eer

2e Schriftlezing: Marcus 2 vers 23 t/m 3 vers 6  ( Bijbel in gewone taal )

Jezus bepaalt wat er mag op sabbat

[23] Op een keer liepen Jezus en zijn leerlingen door de korenvelden. Het was die dag sabbat. De leerlingen van Jezus plukten koren om iets te eten. [24] De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat verboden is?’

[25] Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten toch wel wat David ooit gedaan heeft, toen hij en zijn mannen erge honger hadden? [26] Dat was in de tijd dat Abjatar priester was. David ging de tempel in en hij at van het offerbrood. Alleen priesters mogen dat eten. Maar David at dat brood toch, en zijn mannen deden dat ook.’

[27] Jezus zei verder: ‘De sabbat is gemaakt voor de mens. De mens is niet gemaakt voor de sabbat. [28] Ik ben de Mensenzoon. Ik bepaal wat je op sabbat mag doen.’

Marcus 3 vers 6

Jezus maakt iemand beter op sabbat

[1] Jezus ging weer naar de synagoge. Daar was ook een man met een vergroeide hand. [2] De farizeeën letten goed op Jezus. Ze dachten: Als hij die man beter maakt op sabbat, kunnen we een klacht tegen hem indienen. [3] Jezus zei tegen de man: ‘Kom eens hier staan.’

[4] Toen zei Jezus tegen de farizeeën: ‘Mag je op sabbat iets goeds doen? Of is het beter om iets slechts te doen? Mag je op sabbat iemands leven redden? Of is het beter om iemand dood te laten gaan?’ Maar de farizeeën gaven geen antwoord. [5] Jezus keek hen aan. Hij was boos en verdrietig omdat ze hem niet wilden begrijpen.

Jezus zei tegen de zieke man: ‘Steek je hand uit.’ De man stak zijn hand uit en meteen was de hand beter. [6] De farizeeën liepen weg. Ze maakten een plan om Jezus te doden. Ze maakten dat plan samen met de dienaren van koning Herodes.

Uitleg en verkondiging

Zingen: NLB 838: 1 en 4                O grote God die liefde zijt

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectes bij de uitgang  1) Diaconie;     2) Kerk;     3) Uitgang

Slotlied: NLB 413: 1 en 3               Grote God, wij loven U

Zegen

Zingen: NLB 431c  (3 X amen)     Orgelspel