Aanvang 10:00                                                                                             14 april 2024

                                   Protestantse Gemeente Ter Apel

                                 Protestantse Gemeente Valthe en Valthermond

Voorganger:    ds. E. v/d/ Meulen, Erica

Ouderling:       dhr. A. Olthof

Organist:         dhr. A. Verhart, 2e Exloërmond

DIENST VAN VOORBEREIDING

Welkom, mededelingen en kaarsen aansteken

Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 5

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: NLB 215: 1-7  in beurt zang: 1,3,5: vrouwen; 2.4.6: mannen; 7: allen

Vrouwen:

1

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,

die u Gods liefde doet verstaan

als nieuw, nu gij door slaap en nacht

weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

Mannen:

2

Rondom wie bidden dag aan dag

zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,

een nieuw geloof, een nieuwe hoop,

een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

Vrouwen:

3

Al wat geliefd is en vertrouwd,

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt

met glans en heerlijkheid verguld,

want het bestaat in Gods geduld.

Mannen:

4

Wie van zich afziet naar God toe,

loopt in het licht en wordt niet moe.

Het schijnsel van de hemel gaat

over de dag van vroeg tot laat.

Vrouwen:

5

Houd dan de hemel in het oog,

maar hef uw hart niet al te hoog;

op aarde hier, op aarde thans

ziet gij een bovenaardse glans.

Mannen:

6

De kalme gang, de kleine taak,

zijn ruim genoeg voor Godes zaak.

Onszelf verliezen in ’t gebod

brengt daag´lijks nader ons tot God.

Allen:

7

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid

voor licht en vrede in eeuwigheid!

En dat ons leven iedere dag

als ons gebed U loven mag.

Kyriëgebed

Loflied: NLB 903: 1 en 2                      

1

Zou ik niet van harte zingen

Hem die zozeer mij verblijdt?

Want ik zie in alle dingen

niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven

niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,

die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

2

Als een vogel, die zijn tere

jongen met de vleugels dekt,

zo houdt over mij de Here

zijn beschuttende arm gestrekt.

Alles wendt Hij mij ten goede,

Hij is bij mij nacht en dag,

ja, van voor ik ’t licht nog zag,

ben ik veilig in zijn hoede.

Alle dingen hebben tijd,

maar Gods liefde eeuwigheid.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de schriften

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.           

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.                                     

Kinderen gaan naar de Kindernevendienst

Schriftlezing uit het OT: Jesaja 61: 1-3

Profetie over de komende glorie

[1] De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, [2] om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten,

[3] om aan Sions treurenden te schenken: een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,

geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Schriftlezing uit het NT: Johannes 21: 1-14

[1] Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. [2] Bij het meer waren Simon Petrus en Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’), Natanaël uit Kana in Galilea, de zonen van Zebedeüs en nog twee andere leerlingen. [3] Simon Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ‘Wij gaan met je mee,’ zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. [4] Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. [5] Hij riep: ‘Hebben jullie iets te eten, jongens?’ ‘Nee,’ antwoordden ze. [6] ‘Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip,’ riep Jezus, ‘dan lukt het wel.’ Ze wierpen het net uit, en er zat zo veel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. [7] De leerling van wie Jezus veel hield zei tegen Petrus: ‘Het is de Heer!’ Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan – want hij was nauwelijks gekleed – en sprong in het water. [8] De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer tweehonderd el. [9] Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. [10] Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.’ [11] Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld honderddrieënvijftig, en toch scheurde het niet. [12] Jezus zei tegen hen: ‘Kom, eet iets.’ Geen van de leerlingen durfde Hem te vragen wie Hij was, ze begrepen dat het de Heer was. [13] Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis. [14] Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat Hij uit de dood was opgestaan.

Zingen: NLB 644: 1-5           1Terwijl wij Hem bewenen,omdat Hij van ons ging,is Hij aan ons verschenenin zijn verheerlijking. 2Terwijl wij om Hem treuren,toont Hij ons hand en voet.Hij komt door dichte deuren,Hij spreekt zijn vredegroet. 3Terwijl wij van Hem spreken,is Hij in onze kringom ons het brood te brekenvan zijn verkondiging. 4Opdat wij zouden weten,wat ons te hopen staat,vraagt Hij ons om te eten:een vis, een honingraat. 5Hij is de Heer en koning,die eeuwig bij ons is.Zijn woorden zijn als honing,zijn naam is als een vis.

Verkondiging

Orgelspel  (kinderen terug uit de nevendienst)

Zingen: NLB 383: 1-5                           1Zeven was voldoende,vijf en twee,zeven was voldoendevoor vijfduizendop de heuvels langs de zee. 2Zeven is voldoendetoen en nu,zeven is voldoendealle dagenvan ons leven, dank zij U. 3Zeven is voldoende,brood en vis,Jezus is voldoendevoor ons allenals de kring gesloten is. 4Voed ons met uw leven,vis en brood,alle zeven dagen,Gij verzadigtallen met uw offerdood. 5Want Gij zijt de eersterond alom,ja, Gij zijt de eersteen de laatste,kom, o Here Jezus – kom!

DIENST VAN HET ANTWOORD

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven – bij de uitgang

Slotlied: NLB 423: 1-3 1Nu wij uiteengaan vragen wij God:ga met uw licht voor ons uit!Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:ga met God!Vaya con Dios en à Dieu! 2Voor wie ons lief zijn vragen wij God:ga met uw licht vóór hen uit!Al onze vrienden wensen wij vrede:ga met God!Vaya con Dios en à Dieu! 3Voor alle mensen op onze weg:vrede en goeds in elk huis!Voor al wie kwamen onder dit dak:ga met God!Vaya con Dios en à Dieu!

Heenzending en zegen, afgesloten met NLB 415: 3 3Amen, amen, amen!Dat wij niet beschamenJezus Christus onze Heer,amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

Collectes: 

Collectezak 1): Diaconie: bestemd voor eigen of algemeen diaconaal werk.

Collectezak 2): Kerk: bestemd voor kerkelijke doeleinden.

Collectezak 3): Kerk: bestemd voor instandhouding van de eredienst.