Bidstond                        Aanvang 19.00 uur                                               13 maart 2024

Voorganger:    ds. E. v/d Meulen

Ouderling:       mw. L. Brouwer-Wubs

Organist:         dhr. G. Kloeze, Stadskanaal

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: psalm 65: 4, 5 (uit de Nieuwe Psalmberijming)

4

 Met liefde zorgt U voor de akker.
Uw beek bevloeit het land.
U maakt de dorre aarde wakker,
besproeit die met uw hand.
U drenkt de voren, plet de kluiten;
rijk zegent U het graan.
Het jonge groen zal, niet te stuiten,
fris op de velden staan.

5

Dit wordt het kroonjaar van uw zegen,
van rijkdom die U schenkt.
Waar U verschijnt, drupt milde regen
die de woestijn doordrenkt.
De heuvels laten van zich horen.
De weiden zijn vol vee.
De dalen zijn bedekt met koren;
zij zingen vrolijk mee.

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Aanvangstekst

Zingen: NLB 655: 1, 2, 3 en 4           

1

Zing voor de Heer een nieuw gezang!

Hij laaft u heel uw leven lang

met water uit de harde steen.

Het is vol wonderen om u heen.

2

Hij gaat u voor in wolk en vuur,

gunt aan uw leven rust en duur

en geeft het zin en samenhang.

Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3

Een lied van uw verwondering

dat nóg uw naam niet onderging,

maar weer opnieuw geboren is

uit water en uit duisternis.

4

De hand van God doet in de tijd

tekenen van gerechtigheid.

De Geest des Heren vuurt ons aan

de heilige tekens te verstaan.

Gebed bij de opening  van de Schriften

Lezing uit het OT:Prediker 3: 1-13

Alles heeft zijn tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden, een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken.

Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken tegoed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.

Lezing uit het NT:Marcus 4:1-9

Weer ging Hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om Hem heen staan. Daarom ging Hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen en sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. Hij zei: ‘Luister. Een zaaier ging eropuit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; en toen de zon opkwam verschroeide het, en doordat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vruchten voort. Maar er was ook zaad dat in goede grond viel en wel vruchten voortbracht: het schoot op en groeide en droeg vrucht, dertig-, zestig- en honderdvoudig.’ En Hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’

Zingen: NLB764: 1, 2, 3, 4               

1

Een zaaier ging uit om te zaaien,

hij zaaide zo wijd als de wind,

zo wijd als de winden waaien

waar niemand een spoor van vindt.

2

Een deel van het zaad ging verloren,

een deel van het zaad werd brood,

maar niemand weet van tevoren

de weg van het zaad in de schoot.

3

Het wordt op de wegen vertreden,

het valt in een vruchteloos graf,

het sterft aan de doornen beneden,

de vogels van boven af.

4

De lage, de hoge gevaren

bedreigen het kiemende graan,

maar soms kan het openbaren

de zin van het aardse bestaan.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: NLB  Lied 978: 1, 2, 3, 4                

1

Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzekere zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2

Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

3

Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

’t Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (een gebed uit Tsjaad)

Inzameling van de gavenbij de uitgang

Slotlied: NLB 248:1, 2, 3 ,4             

1

De dag, door uwe gunst ontvangen,

is weer voorbij, de nacht genaakt;

en dankbaar klinken onze zangen

tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2

Die dan, als onze beden zwijgen,

als hier het daglicht onderduikt,

weer nieuwe zangen op doet stijgen,

ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3

Zodat de dank, U toegezonden,

op aard nooit onderbroken wordt,

maar steeds opnieuw door mensenmonden

gezongen en gesproken wordt.

4

Voorwaar de aarde zal getuigen

van U, die thans en eeuwig zijt,

tot al uw schepselen zich buigen

voor uwe liefd´ en majesteit.

Heenzending en zegen

Orgelspel

Collectes