Orde van dienst voor zondag 10 maart 2024

Zondag Laetare – Verheug u

In deze dienst zal ds. E. v.d. Meulen verbonden worden aan de Protestantse gemeente Valthe en Valthermond en aan de Protestantse gemeente Ter Apel

 in De Regenboog te Ter Apel

Voorgangers: ds. H.W. Thon en ds. E. v.d. Meulen

Ouderling van dienst: dhr. A. Olthof

Voorzitters kerkenraad/moderamen: mevr. D. Tjeerdsma en

                                                                mevr. W. Gerrits

Organist: dhr. A. Verhart

Zondag Laetare – Verheug u

Vandaag is het de vierde zondag in de 40-dagentijd. Deze zondag noemen we zondag Laetare. Laetare is Latijn voor verheugen. Het komt uit Jesaja 66:10: Verheug u, o Jeruzalem.

Op deze zondag zijn we halverwege de 40-dagentijd.

Pasen komt al in zicht en de vreugde om Pasen mag op deze zondag al in ons bidden en zingen doorklinken.

Liturgische kleur rood

Vandaag kiezen we voor de liturgische kleur rood. Bij bevestiging van ambtsdragers wordt altijd rood gebruikt. Deze kleur hoort bij feest, bij intrede en staat symbool voor de komst van de Heilige Geest. Ook nemen we in deze dienst de vernieuwde stola’s in gebruik.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING                                  

Welkom en mededelingen

Bloemschikking: uitleg mevr. Janny van Klinken

Intochtslied: Psalm 122:1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,

toen men mij zeide: ‘Gord u aan

om naar des Heren huis te gaan!

Kom ga met ons en doe als wij!’

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in,

u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem, van ver aanschouwd,

wel saamgevoegd en welgebouwd,

o schone stede, die wij groeten.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen: Lied 217: 1, 2, 3, 4

De dag gaat open voor het woord des Heren,

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,

bron die wij horen als wij tot Hem keren,

vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,

God onze Vader.

Door U geschapen om uit U te leven;

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,

oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen                               

ons doen en laten zuiveren en dragen,

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen

in onze wereld.

Kyriegebed, iedere gebedsintentie wordt afgesloten met ELB 319a:

Heer, ontferm U,

Heer, ontferm U,

Heer, ontferm U.  Amen

DIENST VAN DE VERBINTENIS

Presentatie (door Willy Gerrits, voorzitter van het moderamen PG Ter Apel)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, De kerkenraad heeft u de naam bekendgemaakt van ds. Elizabeth van der Meulen, die in deze dienst aan de Protestantse gemeente Ter Apel en de Protestantse gemeente Valthe en Valthermond verbonden zal worden als haar predikant.

Tegen haar verbintenis tot predikant aan uw gemeenten zijn bij de kerkenraden geen bezwaren ingebracht. Zo mogen wij haar verbinden aan deze gemeenten, waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft. Wij zijn God daarvoor dankbaar.

Gemeente: Wij danken God.

Opdracht

Gelofte de beroepen predikant treedt naar voren

Gebed

Verbintenis – zegen

Ingebruikname van de stola’s (door Diana Tjeerdsma, voorzitter van de kerkenraad PG Valthe en Valthermond)

Zingen: Lied 363                                                                          

Dat ’s Heren zegen op u daal’,

zijn gunst uit Sion u bestraal’,

Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer

looft, looft dan aller heren Heer!

Aanvaarding en verwelkoming

Allen gaan staan 

Voorganger:

     Gemeente, dit is uw predikant.

     Wilt u ds. van der Meulen als herder en leraar in uw midden ontvangen en haar hooghouden

     in haar ambt?

Gemeente: Ja, dat willen wij van harte.

Zingen: Lied 970: 1, 3, 5

Vlammen zijn er vele,

één is het licht,

licht van Jezus Christus,

vlammen zijn er vele,

één is het licht,

wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele,

één is de Geest,

Geest van Jezus Christus,

gaven schonk Hij vele,

één is de Geest,

wij zijn één in Christus.

Leden zijn er vele,                                                                

één is zijn kerk,

wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele,

één is zijn kerk,

wij zijn één in Christus.

De nieuw-verbonden predikant neemt de leiding van de dienst over

Vredegroet

Voorganger: De vrede van de Heer zij altijd met u.

Gemeente: en met uw geest.

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Zingen: Lichtlied;  Wij gaan voor even uit elkaar 

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.       

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

Kinderen gaan naar de KND                

Schriftlezing: Johannes 6:1-15 (door Aiko Olthof, ouderling van dienst)

Het teken van het brood

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). Een grote menigte mensen volgde Hem, omdat ze gezien hadden welke tekenen Hij bij zieken verrichtte. Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesach feest.

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar Hem toe kwam, vroeg Hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: ‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen?’ Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mensen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het teken zagen dat Hij verricht had, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen mee te gaan, om Hem dan tot koning uit te roepen. Daarom trok Hij zich terug op de berg, alleen.

Zingen: Lied 313:1                                                                       

Een rijke schat van wijsheid

schonk God ons in zijn woord.

Heb moed, gij die op reis zijt,

want daarmee kunt gij voort.

Gods woord is ons een licht,

en elk die in vertrouwen

daarnaar zijn leven richt,

die zal erin aanschouwen

des Heren aangezicht.

Verkondiging

Orgelspel  (kinderen komen terug uit KND)

Zingen: Lied 225: 1, 2

Zingen wij van harte zeer,

loven, danken wij de Heer,

die zijn goedheid ons bewijst,

die ons alle dagen spijst.

God die ook de vogels voedt,

die het leven leven doet,

God is voor de mensen goed.

Bidden wij de Geest om licht,

om het innerlijk gezicht,

dat wij het toch recht verstaan

en Gods woorden nemen aan,

dat wij nu en immermeer

Christus prijzen, onze Heer.

Amen. Hem zij dank en eer.

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’

Aankondiging van de gaven in de hal

Slotlied: Lied 416: 1, 2, 3, 4                                                        

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:

in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Heenzending en zegen

Gezongen amen